Nils-Göran Olves Stiftelse

Maila ansökan

info@olves-stiftelse.se 

Posta ansökan

Nils-Göran Olves Stiftelse

c/o Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
Box 16 253
103 24 Stockholm

Stiftelseförordnande

Läs stiftelseförordnande

Inledning

När stiftelsen skapades hade konserter och operaföreställningar varit en viktig del av mitt liv i mer än sextio år. I ungefär trettio av dessa hade jag varit aktiv i olika publikföreningar. I Stockholm har repertoaren varit mer varierad än på många andra håll, men ändå längtar både jag och vänner som jag träffar i foajéer, privat och vid medlemsmöten efter att fler försummade verk ska spelas. Många går att höra via dator och skivor men det är inte samma sak. Levande framföranden krävs för att verken ska leva.

Musiker som vidgar sin repertoar vidgar även sitt eget konstnärskap. Det är också nyttigt för vår uppskattning av de kända mästerverken att man inte ständigt sliter på dem, utan låter dem stå i relief mot alla de försummade verk som också förtjänar att spelas.
Jag har i första hand intresserat mig för opera och annan vokalmusik, men också gått på symfonikonserter och på senare år hört mycket kammarmusik. Inom opera är kanske den andel av spelvärda verk som vi får chans att se på scenen allra minst, och en stiftelse som bygger på privata medel klarar knappast att ändra på detta. Realistiskt tänker jag mig därför att stiftelsen mest kommer att stötta och uppmuntra framföranden av verk för mindre ensembler och solister, inte minst sånger och kanske även kammaropera. Kanske kan den även uppmuntra framföranden av verk i större format, t ex genom bidrag till arbete med notmaterial, publikintroduktioner, kommentarer och spridande av upptagningar. I samspel med arrangörer och andra finansiärer kan jag tänka mig att pengar från stiftelsen kan fungera som så kallad groddfinansiering.

Avsikten är att stiftelsen ska verka i några decennier framåt, men inte nödvändigtvis för evigt. Det viktiga är att den gör skillnad för publiken dvs gör oss bekanta med fler av alla de musikverk som existerar och som kan berika våra liv! Tycker fler i publiken att detta är en god tanke är finansiella bidrag till stiftelsen mycket välkomna som tillskott till de pengar jag själv bidragit med.

Nils-Göran Olve

Stiftelsens syfte

Stiftelsen kan bidra med:

  • dels pris, stipendier eller projektbidrag till operasångare, romanssångare, kammarmusiker eller andra personer som har deltagit i eller visat intresse för uppföranden av mindre kända verk i Stockholm med omnejd eller för framtida sådana och som därmed har gjort eller kommer att göra uppföranden av detta slag möjliga, tillgängliga och intressanta för publiken
  • dels bidrag till ideella föreningar, konsertinstitutioner eller teatrar som vill uppföra verk som nyss sagts.

Ansökningar är välkomna från alla som har förslag som stämmer med avsikterna i stiftelseförordnandet. De kommer att studeras av en grupp sakkunniga bestående av erfarna musiker/sångare samt stiftaren själv. Beslut fattas, utifrån deras förslag, av styrelsen i Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister (SKTS). Maila din ansökan till info@olves-stiftelse.se eller skicka per brev till

Nils-Göran Olves Stiftelse

c/o Stiftelsen Kungliga Teaterns Solister
Box 16 253
103 24 Stockholm

Medel från stiftelsen kan sökas en gång om året. Vi önskar få ansökningar senast den 30 juni och avser ge besked senast 31 augusti.

Ansökan bör inte vara mer omfattande än nödvändigt, maximalt två A4-sidor. Vill du referera till publikationer eller inspelningar ser vi hellre att du talar om hur man kan komma åt dessa än att de skickas med från början. Vi kommer att höra av oss om vi vill veta mer!

I ansökan bör det tydligt framgå:

  • Vad du vill göra som du hoppas på stiftelsens stöd för, och vilken verkan du menar att stödet kan få med tanke på syftet ovan. Bidrag kan även övervägas till projekt som väntas bli av ändå, men där stödet kan öka publiken och dess behållning. Se mer om detta nedan.
  • Vem du är och vilka du tänker samarbeta med. Antingen det bidrag du söker gäller endast dig eller ett större projekt så kan sammanhanget ha betydelse för vår bedömning, till exempel om det ska ske i en viss lokal eller konsertserie.
  • Vilket bidrag du söker, inom de ramar som ges av texten nedan, för vilken tid och till vilket belopp. I stället för en detaljerad budget räcker det ofta med en ungefärlig kostnadsram och vad du vill använda pengarna till. Bedömer vi att nyttan för stiftelsens syfte motiverar kostnaden kan det bli aktuellt att vi diskuterar närmare kring vilka former av stöd som är bäst.

När du i din ansökan besvarar dessa tre frågor ska du hålla dig inom de ramar som ges av stiftelseförordnandet och dess övergripande syfte som kan sammanfattas så här:
Stiftelsens syfte är att bidra till att det i Stockholm med omnejd sker uppföranden av mindre kända verk inom konstformerna opera, romanssång och kammarmusik.

Här finner du hela stiftelseförordnandet »

Några preciseringar

Avsikten är inte att beställa eller stötta nya verk eller framföranden av sådana. För detta finns andra källor till medel. Det motiv som ligger bakom denna stiftelse är i stället att ge tillgång till och ökad behållning av framföranden av befintliga verk inom de musikformer som nämnts, vilka annars inte kommer till stånd. Till detta hör också när kända artister utforskar repertoar som de annars inte associeras med. Därvid ska ambitionen vara att tillgodose en nyfikenhet på mindre vanliga verk hos artister och de mer kunniga i publiken, liksom nya kombinationer av verk och utförande. Insatserna kan även syfta till att stimulera mindre erfaren publiks nyfikenhet på ovanligare repertoar inom konstformer där det levande utbudet ofta begränsas till det populärt gångbara.

Då stöd primärt kommer att ges som stipendier avser det oftast att möjliggöra arbete för de nämnda syftena inom konkreta projekt avseende:

  • Konserter och föreställningar med äldre eller nyare verk som utan stiftelsens stöd inte framförs offentligt.
  • Förarbete inför sådana projekt vad gäller t ex notmaterial och dramaturgi.
  • Tekniska plattformar och kringarrangemang såsom introduktioner – i syfte att framförandena ska nå en större publik och ge maximal behållning för besökare.

I den mån det fördjupar publikens förmåga att ta till sig den repertoar det gäller kan stöd även ges till att samla och göra tillgänglig information om musiklivet i Stockholm under äldre och nyare tid inför framföranden, liksom att på andra vis ge perspektiv som ökar utbytet av framförandena.

Medel bör efter ansökan ges för en angiven tidsperiod men även som uppmuntran att fortsätta en långvarig gärning inom dessa områden. Sökande kan vara utövande musiker och sångare samt även arrangörer av konstmusikaliska framföranden, högskolor eller publikföreningar. Här måste självklart hänsyn tas till skattelagstiftning, anställningsförhållanden mm som förändras med tiden.

Även personer som är verksamma som fristående forskare och skribenter inom området kan komma i fråga om deras gärning motsvarar stiftelsens syfte. Om det visar sig förenligt med de regler som vid den aktuella tidpunkten gäller för stiftelsen, kan stöd ges även direkt till sådana juridiska personer som nämnts i föregående stycke.

Stiftelsen har skapats av en konsert- och operabesökare för att gynna andra, nu och i framtiden. Som långvarig medlem av Stockholms musikpublik och aktiv i olika vänföreningar där, valde han att begränsa stiftelsens verksamhet till Stockholm. Även om stiftelsen kommer att bidra till musikers professionella utveckling är omsorgen om publiken utgångspunkten, vilket bör gälla även för de projekt som får stöd. Dessutom är det angeläget att de som beslutar om medel och intresserat följer resultatet av dessa på nära håll kan följa den verksamhet som blir möjlig tack vare stiftelsen, vilket underlättar om den sker i Stockholm där även på sikt de flesta av dem och deras framtida efterföljare kan väntas vara bosatta.

Stipendiater

2022
Royal Wind Quintet
Den Andra Operan
Peter Friis Johansson

2023

Askanäs kammarmusikfestivals förening

Martin Malmgren

Staffan Mårtensson

Sällskapet Par Bricole

Bookmark the permalink.